مشارکت و حمایت شبکه پویا از نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن