محبت حاج قاسم سلیمانی در دل و جان مردم ما رسوخ کرده است